Regulamin sklepu

 

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep "
pracownia HOME ART" 34-500 Zakopane , ul. Do Tadziaków 3/8 , Nip 7361039530


1.. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość,
pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym "pracownia
HOME ART "- zwanym dalej Sprzedającym.
2.. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie
sklepu lub poprzez pocztę mailową, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.
3.. Aby Sprzedający mógł zrealizować zamówienie, niezbędne jest aby Kupujący
wypełnił formularz rejestracyjny - podając niezbędne dane.
4.. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
5.. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych -
Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
6.. Złożenie zamówienia przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową z
podaniem szczegółów związanych z danymi niezbędnymi do uregulowania płatności za
zamówienie.
7.. W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 10 dni
od jego złożenia - system sklepowy automatyczne usunie takie zamówienie.
8.. W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać wyłącznie odpowiedni NUMER
ZAMÓWIENIA. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie
zamówienia.
9.. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem
zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
10.. W przypadku braku zamówionego artykułu w magazynie Kupujący zostanie
niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia. Kupujący może
wyrazić chęć realizacji zamówienia przez Sprzedającego w terminie późniejszym.
Niezbędnym np. do sprowadzenia artykułu do sklepu.
11.. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 7 dni roboczych wysłać Kupującemu
zamówione artykuły - zgodnie z zamówieniem. Czas wysyłki może ulec zmianie w
okresach dużej ilości wysyłek. Chyba, że Kupujący wyrazi chęć otrzymania przesyłki
w innym terminie lub na innych warunkach. Sobota i niedziela nie są dniami
roboczymi.
12.. Zamówione artykuły są dostarczana Kupującemu za pośrednictwem Poczty Polskiej
lub na prośbę Kupującego za pośrednictwem innej firmy.
13.. Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia aż do momentu jej wysłania przez
Sprzedającego.
14.. Ceny oferowanych artykułów znajdują się na stronie sklepu. Są podane w
złotych polskich i zawierają podatek VAT.
15.. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu
sposób.
16.. Do zamówienie dolicza się koszty przesyłki, które ponosi Kupujący.
17.. Wysyłka zamówionych artykułów jest realizowana na teranie Rzeczpospolitej
Polskiej oraz do wszystkich krajów świata.
18.. W przypadku nie otrzymania przesyłki do 14 dni od informacji o jej wysłaniu -
Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w nieprzekraczalnym terminie do
20 dni, aby można było zareklamować przesyłkę. Żaden przewoźnik nie uzna
reklamacji, która była realizowana w odległym czasie.
19.. Kupujący może odmówić odbioru przesyłki jedynie w przypadku, kiedy przesyłka
została dostarczona w stanie uszkodzonym wskazującym na uszkodzenie zawartości.
20.. Zgodnie z ustawą ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca
2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami), Kupujący może odstąpić
od umowy bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru przez
Kupującego. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot towaru Sprzedającemu
w stanie nienaruszonym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu -
zwracane artykuły nie mogą być odpakowane, ani uszkodzone. A także nie mogą
posiadać śladów użytkowania.) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od
umowy. Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym informując, go o fakcie
odstąpienia i przesłać na własny koszt zwracane artykuły w stanie nienaruszonym.
21.. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty zakupu zwróconych
artykułów po otrzymaniu ich w stanie nienaruszonym i bez śladów użytkowania. Zwrot
kosztów zakupionych artykułów - bez kosztów przesyłki - odbywa się poprzez przelew
na konto bankowe Kupującego.
22.. W przypadku, gdy Kupujący poda błędny lub niepełny adres wysyłki lub gdy
Kupujący nie odbierze przesyłki w terminie i wróci ona do Sprzedającego - Kupujący
zobowiązany jest do pokrycia kosztów opłaty pocztowej zwrotu przesyłki oraz
kosztów ponownego wysłania przesyłki do Kupującego. W przypadku, kiedy Kupujący
odmówi poniesienia tych kosztów Sprzedający zwraca Kupującemu wyłącznie koszty
towarów, bez kosztów przesyłki.
23.. Sprzedający w każdej chwili może rozwiązać umowę z Kupującym bez podania
przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest zwrócić koszty zakupu
Kupującemu.
24.. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które
uniemożliwiły realizację umowy.
25.. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
zamówienia.
26.. Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty
sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach
sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
27.. Wszystkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej lub w przypadku braku
porozumienia przez sąd właściwy siedzibie Sprzedającego.
28.. Umowa kupna - sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
29.. Wszystkie informacje dla Klientów są przygotowane w języku polskim.
Korzystanie ze stron sklepu " pracownia HOME ART" jest równoznaczne z akceptacją
tego regulaminu oraz polityki prywatności.

RODO
Szanowni  Państwo.
Uprzejmie informuję ,że sklep internetowy Pracownia Home Art  z siedzibą przy ul. Do Tadziaków 3/8 w Zakopanem przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych :
 
- imię , nazwisko , adres e-mail , telefon kontaktowy oraz adres dostarczania przesyłki i ewentualne dane potrzebne do wystawienia rachunku (imię , nazwisko ,nazwa Firmy, nr NIP ) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej.
 
-imię , nazwisko, adres e-mail , telefon kontaktowy i ewentualne dane potrzebne do wystawienia rachunku (imię , nazwisko ,nazwa Firmy, nr NIP )- w przypadku odbioru osobistego.
 
Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych ( sprzedaż/zakup) zapytań ofertowych lub korespondencji z moja firmą a dniem przeprowadzenia tych czynności.
 
W świetle powyższego pragnę Państwa poinformować, że :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych ( dalej : Administrator) jest : pracownia Home Art Bożena Dura , ul. Do Tadziaków 3/8 , 34-500 Zakopane NIP : 736-103-95-30
Z administratorem można skontaktować się pisemnie , za pomocą Poczty tradycyjnej na adres : pracownia Home Art Bożena Dura , ul. Do Tadziaków 3/8 , 34-500 Zakopane lub email : sklep@pracowniahomeart.com
 
2)W sprawach przetwarzania danych osobowych kontakt pod adresem : pracownia Home Art Bożena Dura , ul. Do Tadziaków 3/8 , 34-500 Zakopane  lub sklep@pracowniahomeart.com
 
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 
4)Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na  oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu wytwarzania rękodzieła i wszelkich prac dekoratorskich i rękodzielniczych.
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww produktów i usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy “pracownia Home Art”
 
5)Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczenie klientom “pracownia Home Art” kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów i usług , w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
 
6)Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe ( KRS<REGON itp.)
 
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do :
 
-żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
-żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
-żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
-przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
-wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem : sklep@pracowniahomeart.com lub za pomocą poczty tradycyjnej , listownie na adres : pracownia Home Art – Bożena Dura , ul. Do Tadziaków 3/8 , 34-500 Zakopane.
 
Informuję również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem , przypadkową utratą , zmianą , nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem , zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
 
Z poważaniem
Administrator Danych Osobowych
pracownia Home Art

Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Promocje

Aktualnie brak promocji